Search

Waar zijn we trots op?

De Nassauschool is een Cultuurprofielschool. Dat betekent dat we bouwen aan de identiteit van onze leerlingen via kunst en cultuur, vanuit de overtuiging dat kunst en cultuur een onmisbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van (jonge) kinderen en een belangrijke voorwaarde zijn voor succesvol leren. Om deze reden besteden we het hele schooljaar aandacht aan culturele activiteiten. We houden voor ogen dat de activiteiten gericht zijn op het vergroten van het cultureel (zelf-)bewustzijn van de kinderen en verschuiven hierbij de aandacht telkens tussen hun directe belevingswereld en de wereld die nog ver van hen af lijkt te liggen.
De eerste weken van elk schooljaar starten we met de zogeheten ‘Gouden Weken’. Deze weken gaan in op de persoonsontwikkeling van kinderen en op groepsvorming. Kinderen leren naar zichzelf, een ander en de verbinding daartussen te kijken. We kiezen hier voor verwerkingsvormen binnen de kunstdisciplines. Daarnaast proberen we in de eerste periode van het schooljaar een thema te kiezen dat aansluit bij de Kinderboekenweek. Uiteraard gaat dit thema over lezen, technisch en begrijpend, maar ook over leesmotivatie en creatief schrijven. Dit laatste wordt ook beeldend ondersteund, zodat kinderen leren inzien hoe taal en beeld elkaar kunnen versterken en complementeren. De jongste kinderen bezoeken tijdens de Kinderboekenweek een passende theatervoorstelling.
Ook wordt in de eerste periode gestart met danslessen bij Lucia Marthas, dansacademie in Groningen. De danslessen lopen het gehele schooljaar door voor onze groepen vijf tot en met acht.
Deze periode vervullen we ook onze jaarlijkse taak als juryschool voor Cinekid voor de Nationale Publieksprijs.
In de tweede periode, tussen herfstvakantie en kerstvakantie, vindt er een verschuiving plaats van aandacht voor jezelf en je directe omgeving naar jezelf en de wereld. Jaarfeesten als Sint Maarten, Sinterklaas en Kerstmis sluiten hier goed bij aan. Deze periode wordt veel beeldend gewerkt, waarbij inhouden gaan over ‘samen delen’, ‘geven en nemen’ en ‘culturele diversiteit’; het vergroten van het cultureel (zelf-)bewustzijn.
Tussen de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie ligt de nadruk weer meer op de kinderen zelf. Dit zijn de Zilveren Weken. Weer staat het groepsproces centraal; oog voor een ander.
We zijn dan halverwege het schooljaar en maken een tussenstand op. Het portfolio wordt samengesteld en er wordt gerapporteerd naar ouders.
De tweede helft van het schooljaar kent een schoolthema met kunst en cultuur als uitgangspunt. We bezoeken musea en krijgen gastles(sen) van kunstenaars en BIK’ers. We sluiten dit thema altijd af met een feestelijke tentoonstelling. Alle ouders en andere belangstellenden worden hiervoor uitgenodigd.
We bezoeken het GR-ID, het Groninger Museum, het Scheepvaartmuseum, het muziekinstrumentenmuseum in Eelde, het Stripmuseum, Groninger Oude kerken (de Aa-kerk en de Martinikerk), De Synagoge, Groninger Archieven, Drents Museum.
Door het jaar heen werken we samen met studenten van het conservatorium; zij geven samen met pabo-studenten lessen muziek. 
Tijdens de talentenmiddagen, die ook het hele jaar in cycli van drie middagen worden aangeboden, kiezen de kinderen zelf hun lesinhoud. Dit zijn grotendeels kunstzinnige en culturele activiteiten.